LuatVietnam

blue-check Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường được khai nộp vào Tiểu mục 2632

Công văn số 3977/TCT-KK ngày 28/10/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước (2 trang)
Posted: 9/11/2022 10:39:26 AM | Latest updated: 10/11/2022 12:10:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5578
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với khoản Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường khai nộp kể từ ngày 1/1/2022 theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thì hạch toán vào Tiểu mục 2632 cho đến khi có hướng dẫn mới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5578

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí

blue-check Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường được khai nộp vào Tiểu mục 2632