LuatVietnam

Phim nước ngoài cũng phải làm thủ tục phân loại trước khi phát sóng

Cập nhật 10/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Thị N.
Công ty của tôi đang cung cấp các bộ phim truyền hình dài tập của nước ngoài, đã được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, các bộ phim này đã có văn bản đồng ý phát trên hệ thống truyền hình của cơ quan báo chí (là các đài Truyền hình).
Cục Điện ảnh cũng đã cấp Biên bản giám định nhập khẩu văn hoá phẩm cho các phim truyền hình khi nhập khẩu. Công ty tôi có cần thực hiện thủ tục phân loại phim trước khi phát trên hệ thống các kênh truyền hình tại Việt Nam hay không?

luat Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Khoản 3 Điều 17 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023, quy định: "Người đứng đầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim nhập khẩu để phổ biến phim; quản lý, sử dụng phim phục vụ hoạt động nghiên cứu, giáo dục, lưu trữ và lưu hành nội bộ".

Đồng thời khoản 5 Điều 21 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ đã bãi bỏ Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 quy định, cơ sở điện ảnh phổ biến phim "Chỉ được phổ biến phim có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng, trừ trường hợp tự thực hiện phân loại phim theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Luật này".

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15: "Việc cấp và thu hồi Quyết định phát sóng do người đứng đầu cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình quyết định theo quy định của pháp luật". 

Do vậy, đề nghị cơ sở điện ảnh trước khi phổ biến phim trên hệ thống truyền hình bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm