LuatVietnam

stop-check Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 31/2005/QĐ-UBstatus1 ngày 17/02/2005 của UBND TP. HCM Về ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn ( 38 tr. )
Posted: | Latest updated: 31/3/2023 12:37:28 PM (GMT+7)

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 5/4/2023, theo công bố tại Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 4-Mar-2005
Hết hiệu lực 5-Apr-2023
Văn bản thay thế

follow 16/2023/QĐ-UBND - Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu