LuatVietnamLogo

blue-check Phương tiện tạm nhập không được hoàn thuế nếu tái xuất tại chỗ English attachment

Công văn số 5817/TCHQ-TXNK ngày 3/9/2020 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu (1 trang)
Posted: 14/9/2020 3:08:25 PM | Latest updated: 22/9/2020 3:37:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5048 | Vietlaw: 476

LuatVietnam

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, đối với phương tiện TN-TX, chỉ được hoàn số thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất trở ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Theo đó, trường hợp phương tiện tạm nhập được tái xuất tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài (thực tế vẫn còn trên lãnh thổ Việt Nam) thì không thuộc diện được hoàn thuế nhập khẩu.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5048
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Hàng tái xuất "tại chỗ" không được hoàn thuế nhập khẩu (4/12/2018) 

nexto  Hàng tái xuất tại chỗ không được hoàn thuế nhập khẩu (6/6/2018) 

nexto  Nguyên liệu tái xuất tại chỗ có phải khai chuyển mục đích sử dụng? (4/10/2017) 

nexto  Nguyên liệu SXXK, nếu tái xuất tại chỗ có được hoàn thuế? (26/4/2017) 

nexto  Phương tiện quay vòng tạm nhập có thể tái xuất tại chỗ (19/2/2017) 

nexto  Nguyên liệu NSXXK được phép tái xuất tại chỗ (23/2/2017) 

nexto  Nguyên liệu tái xuất tại chỗ có được hoàn thuế nhập khẩu? (15/11/2016) 

nexto  Tờ khai tái xuất tại chỗ được mở theo loại hình B13 (7/3/2016) 

nexto  Tái xuất tại chỗ nguyên liệu gia công không phải nộp hóa đơn thương mại (8/3/2016) 

nexto  Máy móc tái xuất tại chỗ có được hoàn thuế nhập khẩu? (29/12/2015) 

Hoàn thuế