LuatVietnam

blue-check Quy chế chi NSNN từ 23/9/2023 dành cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 8/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ (19 trang)
Posted: 11/8/2023 9:43:11 AM | Latest updated: 16/8/2023 11:17:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế chi NSNN dành cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, bao gồm: hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin... cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 49/2019/TT-BTCstatus1 ngày 08/8/2019 và Thông tư số 54/2019/TT-BTCstatus1 ngày 21/8/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 23-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian