LuatVietnam

blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước

Quyết định số 766/QĐ-KTNN ngày 1/6/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước (17 trang)
Posted: 13/6/2022 10:37:57 AM | Latest updated: 23/6/2022 1:14:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5480
LuatVietnam

Quyết định ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ, công chức thuộc cơ quan Kiểm toán nhà nước, áp dụng kể từ 1/6/2022.

Theo đó, cần lưu ý, đối với mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Kiểm toán nhà nước, không được quy hoạch quá 3 công chức và một công chức quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng một cấp.

Không thực hiện đồng thời quy trình bổ sung quy hoạch với quy trình bổ nhiệm vào một chức danh lãnh đạo, quản lý.

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 03 tháng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2035/QĐ-KTNN ngày 11/10/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5480
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức