LuatVietnam

blue-check Quy chế sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định số 299/QĐ-KTNN ngày 24/3/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (14 trang)
Posted: 27/3/2023 7:37:06 AM | Latest updated: 27/3/2023 10:07:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5669
LuatVietnam

Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước là phần mềm do Kiểm toán nhà nước xây dựng nhằm trao đổi dữ liệu điện tử giữa Kiểm toán nhà nước với các đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước.

Cổng trao đổi thông tin gồm hai trang web chính:

(1) Trang web dành cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước tại địa chỉ https://congtdtt.sav.gov.vn/;

(2) Trang web dành cho Kiểm toán nhà nước tại địa chỉ https://congktv.sav.gov.vn/.

Để được cấp tài khoản truy cập, các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước phải đăng ký tài khoản theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-KTNN (mẫu đăng ký theo Phụ lục tại Quy chế này) và gửi về Trung tâm Tin học.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5669

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

blue-check Sửa đổi Quy chế và các mẫu biểu áp dụng cho cuộc kiểm toán nhà nước
light-check Thay mới Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
light-check Quy trình xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán
blue-check Bãi bỏ Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN kể từ 28/4/2023
blue-check Bãi bỏ phương pháp kiểm toán BCTC doanh nghiệp dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu
blue-check Quy chế sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
blue-check Quy trình lập và thẩm định Kế hoạch kiểm toán hàng năm và trung hạn của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Những lưu ý dành cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Những quy định bắt buộc tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022