LuatVietnam

stop-check Quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2021/BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về an toàn cháy cho nhà và công trình (National technical regulation on fire safety of building and construictions) (149 trang)
Posted: 20/5/2021 9:44:26 AM | Latest updated: 8/12/2022 2:28:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5209 | Vietlaw: 514
LuatVietnam

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

QCVN 06:2021/BXD thay thế QCVN 06:2020/BXD

QCVN 06:2021/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023, thay thế bằng QCVN 06:2022/BXD ngày 30/11/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 5-Jul-2021
Hết hiệu lực 16-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5209
Văn bản thay thế

follow 06:2022/BXD - Quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian