LuatVietnam

red-check Quy định chung về chính sách và khai nộp thuế từ 5/12/2020 English attachment

Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (266 trang)
Posted: 22/10/2020 7:32:46 AM | Latest updated: 31/10/2022 9:04:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5072 | Vietlaw: 488
LuatVietnam

Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế.

Theo Nghị định này, doanh nghiệp nếu bị thiệt hại vật chất vì các lý do chiến tranh, bạo loạn, đình công thì cũng được coi là bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng. Theo đó, sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, miễn tiền xử phạt thuế (Điều 3).

Các trường hợp sau đây được miễn nộp hồ sơ khai thuế: chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc diện không chịu thuế; cá nhân có thu nhập được miễn thuế; DNCX chỉ có hoạt động xuất khẩu (được miễn nộp hồ sơ khai thuế GTGT); tạm ngừng hoạt động kinh doanh; đã đóng MST (khoản 3 Điều 7).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020. Tuy nhiên, chính sách miễn, giảm, xóa nợ thuế tại Nghị định này được áp dụng từ 1/7/2020.

Nghị định này thay thế Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/7/2013 đồng thời bãi bỏ một số quy định sausau:

- Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 01/10/2014;

- Từ khoản 1 Điều 5 đến khoản 11 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/02/2015;

- Điều 3, Điều 4 Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016;

- Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 04/10/2016;

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 24/02/2020;

- Khoản 3 Điều 13a Nghị định số 45/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014;

- Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/4/2014;

- Điều 27, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 27/6/2013;

- Điểm a và b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 31/7/2019;

- Khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 17/7/2017;

- Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014;

- Khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 15/5/2014;

- Điều 7 Nghị định số 53/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2011;

- Điểm a, b, c, d, đ khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 21/02/2019;

- Từ Điều 17 đến Điều 53 Nghị định số 129/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 16/10/2013;

- Từ Điều 25 đến Điều 69 Nghị định số 127/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 15/10/2013;

- Khoản 20, khoản 21 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 26/5/2016.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 4/5/2021.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 125/2020/NĐ-CPQuy định về xử phạt thuế và hóa đơn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 5-Dec-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5072

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND126_19102020CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt