LuatVietnam

stop-check Quy định về kê khai và quản lý thuế English attachment

Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/7/2013 của Chính phủ (144 trang)
Posted: 2/12/2013 8:10:45 AM | Latest updated: 29/4/2022 1:06:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3375 | Vietlaw: 144
LuatVietnam

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013 và thay thế toàn bộ (kể cả các biểu mẫu) quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 ngày 28/02/2011.

Tuy nhiên, các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13status1 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPstatus1 được hướng dẫn tại Thông tư này sẽ có hiệu lực ngay từ 01/7/2013.

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày 01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Ví dụ 50: Doanh nghiệp A kể từ ngày 1/7/2013 được thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Tháng 11/2013, doanh nghiệp A phát hiện kê khai còn sót một hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 5/2013 thì doanh nghiệp A được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế quý IV năm 2013.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Cần lưu ý, theo Điều 9 Thông tư này, đối với các doanh nghiệp đăng ký thuế trước ngày 15/9/2013 nhưng chưa thông báo thông tin về tài khoản mở tại các ngân hàng thì nay phải lập Tờ khai điều chỉnh, bổ sung theo mẫu số 08-MST ban hành tại Thông tư này.

Thời hạn nộp Tờ khai điều chỉnh, bổ sung chậm nhất là ngày 31/12/2013.

Effective notes
 • Bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/8/2014, xem quy định mới tại Thông tư số 76/2014/TT-BTCstatus2 ngày 16/6/2014.
 • Bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/8/2014, xem quy định mới tại Thông tư số 77/2014/TT-BTCstatus2 ngày 16/6/2014.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.
 • Các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư này được thay thế bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014.
 • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế ban hành kèm theo Thông tư này. Xem quy định mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015.
 • Bãi bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và tiết b.2.4 điểm b khoản 1 Điều 16; bãi bỏ Điều 22 Thông tư này kể từ ngày 30/7/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.
 • Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư này kể từ ngày 30/7/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.
 • Bãi bỏ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên tại Điều 24 Thông tư này kể từ ngày 12/4/2016, xem quy định mới tại Thông tư số 36/2016/TT-BTCstatus2 ngày 26/2/2016.
 • Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016, xem quy định mới tại Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 28/6/2016.
 • Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 12/8/2016. Xem quy định mới tại Thông tư số 95/2016/TT-BTCstatus1 ngày 28/6/2016.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016.
 • Khoản 1 Điều 19 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, xem quy định mới tại Thông tư số 301/2016/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2016.
 • Bãi bỏ Điều 17 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2017, xem quy định mới tại Thông tư số 302/2016/TT-BTCstatus2 ngày 15/11/2016.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư này tại Thông tư số 06/2017/TT-BTCstatus1 ngày 20/1/2017.
 • Bãi bỏ Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kể từ ngày 01/5/2017, theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư này tại Thông tư số 79/2017/TT-BTCstatus1 ngày 1/8/2017.
 • Bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư này kể từ ngày 05/11/2017, theo quy định tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017.
 • Điều 9 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 17/01/2021, xem quy định mới tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020.
 • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế bằng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

stop-check 166/2013/TT-BTCMức phạt mới trong lĩnh vực thuế từ 1/1/2014 English attachment

Thông tin

Effective Date 20-Dec-2013
Hết hiệu lực 1-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3375
ReplaceDocument

follow 80/2021/TT-BTC - Biểu mẫu, thủ tục khai nộp thuế từ 1/1/2022 English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT156_06112013BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Công ty tư vấn quản lý không phải phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số