LuatVietnam

blue-check Quy hoạch năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030

Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (140 trang)
Posted: 31/7/2023 7:32:12 AM | Latest updated: 31/7/2023 11:39:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5752
LuatVietnam

Quy hoạch năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 bao gồm các phân ngành: dầu khí, than, điện, năng lượng mới và tái tạo với các nhiệm vụ từ điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò, khai thác, sản xuất, tồn trữ, phân phối đến sử dụng và các hoạt động khác có liên quan.

Mục tiêu của Quy hoạch này nhằm thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển ngành công nghiệp năng lượng độc lập tự chủ; hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực.

Quy hoạch này bao gồm các nội dung như sau:

I. Phạm vi, ranh giới quy hoạch

II. Quan điểm, mục tiêu phát triển

III. Định hướng và mục tiêu quy hoạch phân ngành năng lượng

IV. Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển các công trình năng lượng

V. Danh mục dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và thứ tự ưu tiên thực hiện

VI. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 26-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5752

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu