LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp chứng thư ký số tập trung (dành cho người có công vụ)

Công văn số 293/BCY-CTSBMTT ngày 22/8/2023 của Ban Cơ yếu Chính phủ về cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sử dụng giải pháp ký số tập trung (4 trang)
Posted: 15/9/2023 1:43:53 PM | Latest updated: 19/9/2023 3:11:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn quy trình cấp chứng thư số cho cá nhân đăng ký sử dụng giải pháp ký số tập trung.

Giải pháp ký số tập trung là giải pháp ký số không sử dụng thiết bị phần cứng (USB Token, SIM PKI), trong đó khóa bí mật của các thuê bao được lưu giữ tập trung trên thiết bị HSM (Hardware Security Module) và không phải thực hiện quy trình tiếp nhận, thu hồi và khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật.

Đối tượng được cấp chứng thư số sử dụng giải pháp ký số tập trung là cá nhân thực hiện công vụ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế (không bao gồm thuê bao là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và thuê bao thực hiện các giao dịch điện tử liên quan đến tài chính, ngân sách nhà nước).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu