LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Hà Nội

Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng; 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội (51 trang)
Posted: 21/8/2023 2:01:00 PM | Latest updated: 22/8/2023 8:10:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769
LuatVietnam

Quyết định thay mới 02 Quy trình thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội, gồm:

1. Quy trình thủ tục miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở TP. Hà Nội (QT-01)

2. Quy trình cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (QT-02)

3. Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin (QT-03)

4. Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận (QT-04)

5. Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận (QT-05)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 17-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu