LuatVietnam

blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công

Quyết định số 1392/QĐ-BHXH ngày 1/7/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (5 trang)
Posted: 1/7/2022 11:27:35 AM | Latest updated: 3/7/2022 11:36:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5486
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn quy trình cơ quan BHXH tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp (kèm thẻ BHYT) thông qua Cổng dịch vụ quốc gia.

Theo đó, thời hạn cơ quan BHXH giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp sau khi tiếp nhận Quyết định hưởng trên Cổng dịch vụ công quốc gia tối đa là 2 ngày làm việc.

Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ do Phòng Kế hoạch - Tài chính (thuộc cơ quan BHXH) trực tiếp chi trả hoặc thông qua bưu điện.

Các quy định không hướng dẫn tại văn bản này thì thực hiện theo Quyết định số 166/QĐ-BHXHstatus2 ngày 31/01/2019 và Quyết định số 505/QĐ-BHXHstatus2 ngày 27/3/2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5486

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH
blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 17/11/2022 tại TP. HCM
blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment