LuatVietnam

blue-check Quy trình đấu thầu các dự án chuyên ngành (của Bộ, ngành, địa phương)

Công văn số 6719/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (4 trang)
Posted: 21/8/2023 2:10:52 PM | Latest updated: 22/8/2023 10:02:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn về thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành, xã hội hóa chưa có văn bản hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, bao gồm:

1. Lập, phê duyệt danh mục dự án (trong đó có yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm) để làm cơ sở phê duyệt trúng thầu

2. Chuẩn bị, nộp, đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án

3. Trình tự tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư

4. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư

Theo đó, đối với dự án lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, xã hội hóa, Bộ, ngành, địa phương sẽ lập danh mục dự án và lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm trên cơ sở chỉnh sửa Bảng số 01 Mục 1 Chương II Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 .

Căn cứ danh mục dự án được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà đầu tư sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và nộp hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT .

Hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền sẽ truy cập vào Hệ thống đấu thầu để tiến hành đánh giá hồ sơ và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Nếu có từ hai nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, sẽ áp dụng thủ tục đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư theo hướng dẫn tại mục 2.3 Công văn này.

Nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký hoặc chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, sẽ áp dụng thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo hướng dẫn tại mục 2.4 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu