LuatVietnam

blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM

Thông báo số 2452/TB-BHXH ngày 11/5/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc ban hành mới quy trình, hồ sơ hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo cơ chế một cửa (4 trang)
Posted: 12/5/2022 11:10:50 AM | Latest updated: 13/5/2022 1:37:22 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông báo ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTgstatus2 , áp dụng trên địa bàn TP. HCM kể từ ngày 12/5/2022.

Chi tiết các bước thực hiện xem phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp