LuatVietnam

blue-check Sản xuất và kinh doanh hàng giả phải sau 2 năm mới hết thời hiệu xử phạt English attachment

Công văn số 4423/TCHQ-PC ngày 24/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính (1 trang)
Posted: 30/8/2023 9:19:58 AM | Latest updated: 6/9/2023 7:20:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13status2 , thời hiệu xử phạt hành chính về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả là 02 năm.

Việc áp dụng văn bản QPPL để xử phạt hành chính được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13status2 , theo đó trường hợp văn bản mới không còn quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì được áp dụng theo văn bản mới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu