LuatVietnam

Sắp được sử dụng Giấy khai sinh điện tử để đi máy bay

Cập nhật 14/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Ngô Tất Đạt
Tôi được biết Bộ Tư pháp sẽ cấp giấy khai sinh điện tử cho trẻ nhỏ nhưng hiện nay, Bộ Giao thông vận tải vẫn yêu cầu trẻ khi đi máy bay cần có giấy khai sinh có dấu đỏ, bản giấy. Khi nào Bộ Giao thông vận tải triển khai quy định đi máy bay bằng giấy khai sinh điện tử cũng như căn cước trên VNeID?

luat Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải:

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không áp dụng việc sử dụng tài khoản VNeID của hành khách đi tàu bay từ ngày 2/8/2023 đối với các chuyến bay nội địa.

Về giấy khai sinh điện tử, điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 4/1/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến quy định như sau:

"a) Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch".

Như vậy, Thông tư của Bộ Tư pháp không quy định việc sử dụng giấy khai sinh điện tử trong làm thủ tục đi tàu bay của hành khách.

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải; trong đó, đề xuất sẽ áp dụng giấy khai sinh điện tử sử dụng để đi tàu bay các chuyến bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi. Dự kiến Bộ Giao thông vận tải sẽ ban hành Thông tư nêu trên trong tháng 9/2023.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm