LuatVietnam

blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng

Công văn số 925/BXD-KTXD ngày 14/3/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định chi tiết về thu phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (1 trang)
Posted: 26/5/2023 9:11:30 AM | Latest updated: 28/5/2023 5:07:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5706
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo các Thông tư thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTCstatus1 và Thông tư số 210/2016/TT-BTCstatus2 quy định về mức thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Trong đó, Thông tư thay thế đã có quy định việc thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với trường hợp cơ quan thẩm định là các Sở Xây dựng chuyên ngành, Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5706

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu