LuatVietnam

blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số

Quyết định số 1188/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXHstatus2 ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXHstatus2 ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2 trang)
Posted: 6/6/2022 9:55:56 AM | Latest updated: 9/6/2022 6:07:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Thoe sửa đổi thì các tờ bìa, tờ rời của sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ được ký số trên môi trường điện tử thay cho bản giấy như trước đây.

Đối với thẻ BHYT việc ký số được thực hiện bằng hình thức sao y điện tử từ file gốc hình ảnh thẻ BHYT

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 24-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử