LuatVietnam

blue-check Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM sẽ giữ thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đến 31/12/2025

Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND TP. HCM về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (4 trang)
Posted: 15/5/2023 1:43:16 PM | Latest updated: 16/5/2023 1:34:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698
LuatVietnam

Theo Quyết định này, UBND TP. HCM đã ủy quyền cho Sở TN&MT thực hiện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường (bao gồm kiểm tra vận hành thử nghiệm) đối với các dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn thành phố và tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố; thời hạn ủy quyền từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Riêng việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, UBND Thành phố đã ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thực hiện thu đến hết ngày 31/12/2025.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định khác trái với nội dung tại Quyết định này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đánh giá tác động môi trường

blue-check Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM sẽ giữ thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đến 31/12/2025
blue-check Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP. HCM
blue-check Xây dựng bệnh viện phải lập báo cáo tác động môi trường
blue-check Chi phí lập báo cáo tác động môi trường tạm thời chưa có định mức
blue-check Chi phí lập báo cáo tác động môi trường được cho là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
blue-check Báo cáo đánh giá tác động môi trường không bắt buộc phải duyệt trước khi được cấp phép đầu tư English attachment
blue-check Đánh giá tác động môi trường và xin phép đầu tư, thủ tục nào trước tiên? English attachment
blue-check Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tính theo định mức nào?
blue-check Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được miễn lập hóa đơn khi nhận cọc