LuatVietnam

blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả

Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 14/2/2023 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (3 trang)
Posted: 16/2/2023 8:52:13 AM | Latest updated: 16/2/2023 3:11:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5641
LuatVietnam

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh phổ biến đầy đủ nội dung (phạm vi, đối tượng, thời hạn) của chính sách giảm tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang thuê đất nắm rõ và kịp thời làm thủ tục hưởng.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê của năm 2022 và sau đó được cơ quan thuế quyết định giảm tiền thuê theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg dẫn đến phát sinh tiền thuê đất nộp thừa thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp kỳ sau hoặc năm tiếp theo hoặc được bù trừ, hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa theo quy định của pháp luật quản lý thuế (nếu không còn phải nộp tiền thuê đất kỳ tiếp theo).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5641

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày
blue-check Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào? English attachment
blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án