LuatVietnam

blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng và đại lý ngoại tệ

Quyết định số 109/QĐ-NHNN ngày 19/1/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (68 trang)
Posted: 2/2/2023 1:46:51 PM | Latest updated: 6/2/2023 4:36:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5632
LuatVietnam

Quyết định này sửa đổi một số thủ tục trong lĩnh vực ngoại hối được quy định tại Thông tư 24/2022/TT-NHNN, gồm:

1. Cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp

2. Cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho tổ chức tín dụng

3. Chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

4. Chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

5. Chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

6. Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

7. Chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

8. Chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

10. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

11. Cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

12. Điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

13. Cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

14. Xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng

15. Xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1529/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017.

Sửa đổi, bổ sung nội dung các thủ tục hành chính có mã 1.000581, 1.000569, 1.000555, 1.000541, được công bố tại Quyết định số 2307/QĐ-NHNNstatus2 ngày 05/11/2019; thủ tục hành chính có mã 1.003338, 1.003331 được công bố tại Quyết định số 1629/QĐ-NHNN ngày 12/8/2016; thủ tục hành chính có mã 1.000186 được công bố tại Quyết định số 1262/QĐ-NHNN ngày 12/8/2016; thủ tục hành chính có mã 1.000107, 2.000074, 1.000545 được công bố tại Quyết định số 1700/QĐ-NHNNstatus2 ngày 28/10/2021; thủ tục hành chính có mã 2.000085, 1.000195 được công bố tại Quyết định số 1488/QĐ-NHNN ngày 20/7/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5632

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng

light-check Điều kiện kinh doanh đại lý đổi ngoại tệ của nước có chung biên giới
blue-check Quy định mới về nhận biết rủi ro và biện pháp phòng chống rửa tiền English attachment
blue-check Hướng dẫn các ngân hàng báo cáo tình hình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ
blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng và đại lý ngoại tệ
blue-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)
blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/2/2023 English attachment
blue-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài English attachment
blue-check Điều chỉnh một số quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu và chuyển ngân ra nước ngoài English attachment
blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment