LuatVietnam

light-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch trên sông (tại TP. HCM)

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBNDstatus2 ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy đinh về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 13/6/2022 9:38:20 AM | Latest updated: 14/6/2022 4:51:09 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện, trách nhiệm của bến cảng, bến thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, kể từ 20/6/2022, các bến cảng, bến thủy nội địa phục vụ khách du lịch tại TP. HCM phải đáp ứng các điều kiện và trách nhiệm theo quy định mới tại Nghị định 08/2021/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải thủy nội địa