LuatVietnam

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Posted: | Latest updated: 30/9/2022 9:12:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5544 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi và bổ sung các điều khoản sau đây của Nghị định số 153/2020/NĐ-CPstatus2 :

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 về trái phiếu có bảo đảm

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về mục đích phát hành trái phiếu

3. Bổ sung thêm Khoản 4 và 5 cho Điều 5 về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu

4. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 6 về mệnh giá của trái phiếu (được nâng thành 100 triệu đồng thay vì trước đó chỉ 100.000 đ/trái phiếu)

5. Sửa đổi Điều 7 về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

6. Sửa đổi Điều 8 về đối tượng và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 về thời gian phân phối tar1i phiếu

8. Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 11 về việc chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 (tức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành...)

9. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 về hồ sơ chào bán trái phiếu

10. Sửa đổi khoản 1 Điều 13 về việc xây dựng phương án phát hành trái phiếu

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 về phương thức phát hành trái phiếu

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 về đăng ký và lưu ký trái phiếu

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 về giao dịch trái phiếu

14. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 về việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 1a Điều 20 về việc chào bán trái phiếu không thành công

17. Bổ sung điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 22 về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành

....

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5544

Tệp đính kèm

enflag wordicon ND65-16092022CP[E].docx

Lược đồ

Trái phiếu doanh nghiệpCập nhật đến: 22-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment