LuatVietnam

blue-check Sửa đổi hàng loạt chính sách về thuế XNK English attachment

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (166 trang)
Posted: 16/3/2021 7:13:39 AM | Latest updated: 19/8/2022 3:06:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5165 | Vietlaw: 502
LuatVietnam

Hàng loạt chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được sửa đổi tại Nghị định này, gồm: áp dụng thuế MFN, FTA đối với hàng XNK tại chỗ; miễn thuế đối với hàng gia công, SXXK; miễn thuế hàng tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi đầu tư; miễn thuế 05 năm cho nguyên vật liệu trong nước chưa sản xuất được; định mức miễn thuế quà biếu tặng; ...

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý là Nghị định này bổ sung quy định cách áp dụng thuế suất đối với hàng XNK tại chỗ (Khoản 1 Điều 1). Theo đó, hàng xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất xuất khẩu ban hành tại các Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus2 57/2020/NĐ-CPstatus2 . Đối với hàng nhập khẩu tại chỗ, nếu nhập khẩu ngay trong nội địa thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (tức thuế MFN ban hành tại 125/2017/NĐ-CPstatus2 57/2020/NĐ-CPstatus2 ); nếu nhập khẩu từ khu phi thuế quan thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt (tức thuế FTA theo Hiệp định thương mại mà lô hàng đó đáp ứng được tiêu chí xuất xứ)

Hàng gia công xuất khẩu nếu xuất khẩu sản phẩm tại chỗ (tức giao - nhận ngay trong lãnh thổ Việt Nam) thì cũng được miễn thuế xuất khẩu (khoản 4 Điều 1).

Hàng SXXK được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu ngay cả khi thuê gia công lại (khoản 6 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.

Bãi bỏ các điểm, điều, khoản sau của Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 : điểm c khoản 3 Điều 78, điểm b khoản 4 Điều 20, khoản 1 Điều 29; cụm từ "(đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan) hoặc Mẫu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan" tại điểm a khoản 3 Điều 20; cụm từ "Trường hợp đề nghị miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan" tại điểm a khoản 4 Điều 20; cụm từ "khoản 2 Điều 8" tại khoản 4 Điều 31; cụm từ "Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế" tại khoản 3 Điều 33, khoản 3 Điều 34, khoản 3 Điều 35, khoản 6 Điều 36, khoản 4 Điều 37.

Bãi bỏ các Thông tư: số 90/2011/TT-BTCstatus1 ngày 20/6/2011; số 201/2012/TT-BTCstatus1 ngày 16/11/2012; số 81/2013/TT-BTCstatus1 ngày 19/6/2013; số 116/2013/TT-BTCstatus1 ngày 20/8/2013.

Bãi bỏ Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTCstatus2 ngày 17/6/2016.

Thay thế toàn bộ biểu mẫu về miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế tại Phụ lục VII của Nghị định số 134/2016/NĐ-CPstatus2 bằng Phụ lục VII tại Nghị định này.

Bổ sung Phụ lục VIIa về các chỉ tiêu khai báo đối với hàng XNK và Phụ lục VIII về danh mục sản phẩm nông sản chưa qua chế biến.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 12/4/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Apr-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5165

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND18_11032021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Thuế XNK

blue-check Hàng hóa cho thuê mượn không được miễn thuế khi tạm xuất và tái nhập English attachment
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập khẩu thay thế hàng lỗi có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về hoàn thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm bàn ghế
blue-check Về thẩm quyền xác định hàng hóa được miễn trừ thuế chống bán phá giá
blue-check Chính thức đánh thuế CBPG đối với bàn ghế xuất xứ Trung Quốc
blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester
blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022 English attachment
blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với Siro Sorbitol nhập khẩu
blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu
blue-check Những quy định dự kiến sẽ có trong Nghị định mới về Biểu thuế XNK
blue-check Sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment