LuatVietnam

light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (75 trang)
Posted: 19/10/2022 8:19:26 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:37:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5562 | Vietlaw: 583
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi khá nhiều quy định quan trọng liên quan đến điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất tại Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 (đã sửa đổi tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP ).

Bao gồm:

- Sửa đổi Danh mục các sản phẩm không thuộc đối tượng hóa chất bị điều chỉnh bởi Nghị định số 113/2017/NĐ-CPstatus2 (xem khoản 1 Điều 1);

- Bổ sung các trường hợp miễn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (khoản 4 Điều 1);

- Bổ sung các trường hợp miễn cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (khoản 9 Điều 1);

- Bổ sung quy định về các loại hóa chất cần phải kiểm soát đặc biệt khi nhập khẩu (khoản 14 Điều 1);

- Bổ sung các trường hợp miễn trừ khai báo hóa chất (khoản 15 Điều 1);

- Bổ sung một số hóa chất thuộc diện sản xuất, kinh doanh có điều kiện (khoản 19 Điều 1);

- Bổ sung một số hóa chất vào diện phải khai báo (khoản 21 Điều 1);

- Thay mới Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (Phụ lục II đính kèm);

- Bổ sung quy định về điều kiện sử dụng, trách nhiệm của cơ sở sử dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa khác (khoản 5 Điều 1);

- Sửa đổi quy định về phân loại hóa chất và thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu (khoản 12, khoản 14 Điều 1);

- Sửa đổi Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (khoản 20 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2022.

Khoản 14 Điều 1 Nghị định này sửa đổi Điều 27 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5562

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND82-18102022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT