LuatVietnam

blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment

Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng (10 trang)
Posted: 1/2/2023 11:01:54 AM | Latest updated: 21/3/2023 9:46:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5635
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư sau:

1. Thông tư số 43/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 31/12/2015 về Quy chế hoạt động của Phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

2. Thông tư số 53/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 31/12/2018 về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính)

3. Thông tư số 25/2017/TT-NHNNstatus2 ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh thủ tục giấy phép hoạt động của công ty tài chính

4. Thông tư số 09/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 30/3/2018 về việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng HTX

5. Thông tư số 10/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 09/4/2018 về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của Tổ chức tài chính vi mô

Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 01/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 175/QĐ-NHNNThay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5635

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT27_31122022NHNN[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng English attachment