LuatVietnam

light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment

Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCTstatus2 ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (34 trang)
Posted: 28/10/2022 3:54:21 PM | Latest updated: 8/11/2022 8:30:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5569 | Vietlaw: 586
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây của Thông tư 32/2017/TT-BCTstatus2 liên quan đến hóa chất, bao gồm:

- Bổ sung Điều 3a quy định về thời hạn của Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, theo đó Giấy phép cấp mới có hiệu lực 5 năm, Giấy phép cấp lại và cấp điều chỉnh có thời hạn bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.

- Sửa đổi việc ghi nhãn hóa chất và hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Điều 6);

- Sửa đổi, bổ sung các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu hóa chất (khoản 1 Điều 7);

- Chế độ, phương thức, biểu mẫu báo cáo định kỳ tình hình hoạt động hóa chất, theo đó báo cáo định kỳ tình hình hoạt động hóa chất được nộp thông qua Hệ thống dữ liệu hóa chất quốc gia địa chỉ https://chemicaldata.gov.vn/cms.xc (Điều 9);

- Sửa đổi Phụ lục 8 về hướng dẫn ghi nhãn hóa chất (cụ thể sửa đổi cách ghi nhãn đối với: thành phần hoặc thành phần định lượng; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất; xuất xứ hóa chất).

- Thay mới Phụ lục 3 (Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất), Phụ lục 5 (Các mẫu báo cáo hoạt động hóa chất).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2022. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân và Sở Công Thương quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5569

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT17_27102022BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT