LuatVietnam

blue-check Sửa đổi một số thủ tục về cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBNDstatus1 ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (4 trang)
Posted: 1/6/2022 2:57:09 PM | Latest updated: 9/6/2022 5:57:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho trường hợp đang sử dụng đất mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của nhà nước.

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

- Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm.

- Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với thay đổi cho trường hợp gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao.

Ngoài ra, Quyết định này đồng thời bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBNDstatus1 ngày 15/10/2018 hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đất đai tại Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 9-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Nhà đất