LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất English attachment

Thông tư số 25/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 06/01/2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (6 trang)
Posted: 5/1/2022 8:34:49 AM | Latest updated: 26/5/2023 1:56:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5376 | Vietlaw: 613
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng, bao gồm:

- Bổ sung một số nguyên tắc thực hiện hợp đồng phái sinh lãi suất;

- Điều kiện kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử;

- Phạm vi kinh doanh sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap);

- Điều kiện đối với khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất;

- Điều kiện thực hiện giao dịch đối ứng cho một hợp đồng phái sinh lãi suất;

- Giới hạn về hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng;

...

Theo đó, kể từ 14/2/2022, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có thể triển khai kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Thông tư này.

Đặc biệt, khi xây dựng quy trình kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất bằng phương tiện điện tử, ngân hàng phải ban hành các biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro phát sinh (nếu có). Đồng thời, ngân hàng phải lưu trữ đầy đủ thông tin kinh doanh loại sản phẩm này để phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết khiếu nại, tranh chấp... về sau.

Đối với khách hàng, trường hợp phát sinh ngoại tệ từ khoản tiền lãi giao dịch phái sinh lãi suất thì nguồn ngoại tệ này được sử dụng để thanh toán cho các nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch gốc hoặc phải bán lại số ngoại tệ này cho ngân hàng kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN ngày 13/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 03/VBHN-NHNN[Hợp nhất] - Quy chế kinh doanh sản phẩm phát sinh lãi suất của Ngân hàng

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5376

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT25-31122021NHNN[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Tranh chấp nợ xấu được giải quyết theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết 2023
blue-check Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng ngân hàng và 76 thủ tục khác của NHNN
light-check Nâng mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo NHNN từ 300 lên 400 triệu đồng English attachment
blue-check 08 thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
blue-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại