LuatVietnamLogo

blue-check Sửa đổi quy chế mua bán điện sinh khối English attachment

Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 7/7/2020 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCTstatus2 ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối (35 trang)
Posted: 9/7/2020 3:05:12 PM | Latest updated: 14/9/2020 2:44:26 PM (GMT+7) | Vietlaw: 459

Thay thế Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 44/2015/TT-BCTstatus2 ngày 09/12/2015; Cụm từ "Tổng cục Năng lượng" tại Thông tư số 44/2015/TT-BCTstatus2 ngày 09/12/2015 bằng cụm từ "Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo".

Bãi bỏ khoản 4 Điều 2, Điều 3, Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 8, điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 12, Phụ lục I, Phụ lục II tại Thông tư số 44/2015/TT-BCTstatus2 ngày 09/12/2015; Thông tư số 29/2015/TT-BCTstatus1 ngày 31/8/2015.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.

Xem Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BCT ngày 19/8/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực20/8/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Xem thêm:

nexto  Sửa đổi cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam English attachment (13/3/2020) 

nexto  Thay mới Biểu giá chi phí tránh được và mẫu Hợp đồng mua bán điện (25/11/2019) 

nexto  Mẫu Hợp đồng mua bán điện mặt trời English attachment (28/7/2020) status1

nexto  Bãi bỏ thủ tục Đăng ký hỗ trợ giá điện cho dự án điện sinh khối (11/4/2019) 

nexto  Hợp đồng mua bán điện gió (mẫu mới) English attachment (24/12/2019) status2

nexto  Bãi bỏ cơ chế hỗ trợ giá điện cho dự án điện sinh khối không nối lưới (8/1/2019) 

nexto  [Hợp nhất] - Hướng dẫn phương pháp xác định giá mua bán điện (30/12/2018) 

nexto  [Hợp nhất] - Hướng dẫn về phương pháp xác định giá mua bán điện (27/9/2017) 

nexto  Chi phí tiền điện do nhà thầu thanh toán thay có được chấp nhận? (12/3/2017) 

nexto  Điện bán cho DNCX được áp dụng thuế GTGT 0% (6/3/2017) 

Điện lực - Năng lượng