LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment

Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (9 trang)
Posted: 28/12/2022 1:11:25 PM | Latest updated: 17/2/2023 8:12:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621 | Vietlaw: 604
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Thông tư 09/2015/TT-NHNNstatus2 , gồm:

- Bổ sung các trường hợp cho phép ngân hàng được mua lại khoản nợ đã bán (xem khoản 3 Điều 1 Thông tư này);

- Bổ sung các trường hợp cho phép ngân hàng được bán nợ cho công ty con (xem khoản 3 Điều 1);

- Bổ sung các trường hợp ngân hàng mua nợ không phải đáp ứng điều kiện có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (xem khoản 3 Điều 1);

- Bổ sung quy định về việc bên mua nợ được thanh toán dần tiền mua nợ (xem khoản 6 Điều 1);

- Sửa đổi quy định về định giá khoản nợ mua, bán (xem khoản 8 Điều 1);

- Sửa đổi quy định về xử lý tài chính, hạch toán kế toán đối với khoản nợ đã mua, bán (xem khoản 12 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/2/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT18_26122022NHNN[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Tranh chấp nợ xấu được giải quyết theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết 2023
light-check Nâng mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo NHNN từ 300 lên 400 triệu đồng English attachment
blue-check 08 thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng