LuatVietnam

light-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng

Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 17/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (9 trang)
Posted: 28/12/2022 1:11:25 PM | Latest updated: 12/1/2023 2:51:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Thông tư 09/2015/TT-NHNNstatus2 , gồm:

- Bổ sung các trường hợp cho phép ngân hàng được mua lại khoản nợ đã bán (xem khoản 3 Điều 1 Thông tư này);

- Bổ sung các trường hợp cho phép ngân hàng được bán nợ cho công ty con (xem khoản 3 Điều 1);

- Bổ sung các trường hợp ngân hàng mua nợ không phải đáp ứng điều kiện có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (xem khoản 3 Điều 1);

- Bổ sung quy định về việc bên mua nợ được thanh toán dần tiền mua nợ (xem khoản 6 Điều 1);

- Sửa đổi quy định về định giá khoản nợ mua, bán (xem khoản 8 Điều 1);

- Sửa đổi quy định về xử lý tài chính, hạch toán kế toán đối với khoản nợ đã mua, bán (xem khoản 12 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/2/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

light-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng