LuatVietnam

red-check Sửa đổi quy chế nâng ngạch công chức English attachment

Nghị định số 161/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (37 trang)
Posted: 3/12/2018 10:09:05 AM | Latest updated: 4/1/2023 9:38:30 AM (GMT+7)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định sau:

1. Nghị định số 24/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 15/3/2010

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 12/4/2012

3. Nghị định số 68/2000/NĐ-CPstatus1 ngày 17/11/2000

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

Amendement notes
  • Bãi bỏ Điều 2 Nghị định này kể từ ngày 29/9/2020, theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.
  • Bãi bỏ Điều 1 Nghị định này kể từ ngày 01/12/2020, theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 27/11/2020.
  • Điều 3 Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 22/02/2023, theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date 15-Jan-2019
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND161_29112018CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
light-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM