LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự và đăng ký con dấu English attachment

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 26/7/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo (32 trang)
Posted: 27/7/2023 7:30:52 AM | Latest updated: 9/8/2023 5:59:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5751 | Vietlaw: 624
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định sau đây:

1. Nghị định số 96/2016/NĐ-CPstatus2 quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

2. Nghị định số 99/2016/NĐ-CPstatus2 quy định thủ tục, biểu mẫu đăng ký mẫu dấu

3. Nghị định số 137/2020/NĐ-CPstatus2 quy định thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, vận chuyển, bắn pháo hoa

Một trong những sửa đổi đáng chú ý của Nghị định này là bổ sung hình thức cấp bản điện tử đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu có thể lựa chọn nộp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định pháp luật).

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đã gỡ bỏ yêu cầu người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải cư trú tối thiểu 05 tại địa phương đặt địa điểm kinh doanh.

Liên quan đến con dấu, khoản 7 Điều 2 Nghị định này đã bổ sung yêu cầu phải nộp lại con dấu trong trường hợp con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã bị hủy giá trị sử dụng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5751

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu