LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment

Thông tư số 13/2022/TT-NHNN ngày 28/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNNstatus2 ngày 06/7/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (17 trang)
Posted: 31/10/2022 7:22:27 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:43:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5570 | Vietlaw: 588
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 08/2021/TT-NHNNstatus2 về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, bao gồm:

- Các loại tài sản bảo đảm, cách tính giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt (Điều 12);

- Điều kiện của tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt (Điều 13);

- Trả nợ khoản vay đặc biệt (Điều 15);

- Trình tự NHNN xem xét, quyết định cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản (Điều 16);

- Trình tự NHNN xem xét, quyết định gia hạn cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản (Điều 18);

- Trách nhiệm của bên đi vay (Điều 23);

- Thay mới Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục VII về Danh mục tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt và Cách xác định giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5570

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT13_28102022NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment