LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (8 trang)
Posted: 31/10/2022 7:10:42 AM | Latest updated: 1/11/2022 2:17:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5569 | Vietlaw: 585
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến việc kê khai, nộp thuế quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Đáng chú ý, về thuế TNDN, Nghị định đã sửa quy định về hạn mức tạm nộp tối thiểu 03 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán năm nêu tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 . Thay vào đó, số thuế TNDN tạm nộp của 04 quý chỉ cần đảm bảo không thấp hơn 80% so với quyết toán năm.

Quy định sửa đổi này được áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2021 theo nguyên tắc như sau: tính đến ngày Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 30/10/2022), nếu doanh nghiệp có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế 2021 không thấp hơn 75% quyết toán thì không áp dụng theo tỷ lệ tạm nộp mới; ngược lại, nếu doanh nghiệp có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế 2021 thấp hơn 75% quyết toán thì được áp dụng theo tỷ lệ tạm nộp của 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế tính tiền chậm nộp do số thuế tạm nộp 03 quý đầu thấp hơn 75% quyết toán và khi áp dụng lại theo tỷ lệ tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán làm giảm số tiền chậm nộp thì được nộp Mẫu số 01/GTCN tại phụ lục ban hành kèm Nghị định này để yêu cầu cơ quan thuế tính giảm tiền chậm nộp.

Về thuế TNCN, Nghị định đã bổ sung quy định miễn nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý cho doanh nghiệp nếu trong tháng/quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN.

Về hóa đơn, Nghị định thay mới mẫu Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số 04-1/CC ban hành tại Phụ lục III Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5569

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND91_30102022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808