LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp

Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTCstatus2 ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (3 trang)
Posted: 27/12/2022 7:34:39 AM | Latest updated: 28/12/2022 6:47:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 5 và Điều 11 của Thông tư 111/2020/TT-BTCstatus2 liên quan đến việc phân loại các khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và trách nhiệm công bố, báo cáo thông tin liên quan đến quá trình cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 6-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu