LuatVietnam

red-check Sửa đổi thêm một số chính sách thuế TNDN từ 2015 English attachment

Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (35 trang)
Posted: 26/6/2015 7:24:30 AM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3753 | Vietlaw: 205
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế TNDN tại 03 Thông tư, bao gồm: Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2

Theo đó, Thông tư có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

- Thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm chuyển thu nhập về nước, thay vì trước đây kê khai vào quyết toán thuế của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh thu nhập (Điều 1, Điều 14)

- Khoản lãi, lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được bù trừ vào số lỗ, lãi phát sinh trong nước (Điều 1)

- Thu nhập từ dịch vụ chỉ phải kê khai nộp thuế TNDN tại thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ, bất kể hóa đơn đã lập trước đó (Điều 3)

- Bổ sung một số TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN, bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao (kể cả thiết bị, nội thất bên trong); cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Điều 4)

- Các phụ cấp khác trong công tác phí cũng được hạch toán theo mức thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ tương tự như chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, thay vì trước đây bị khống chế định mức (Điều 4)

- Hóa đơn, chứng từ công tác phí thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân cũng được coi là đáp ứng yêu cầu thanh toán qua ngân hàng, với điều kiện có quy định rõ Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp (Điều 4)

- Nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác cũng được chấp nhận (Điều 4)

- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý và không bị khống chế định mức (Điều 4)

- Cho phép doanh nghiệp lựa chọn chuyển kỳ tính thuế đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN sang kỳ tính thuế sau, nếu kỳ đầu tiên dưới 12 tháng (khoản 5 Điều 10)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Xem Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Aug-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3753

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT96_22062015BTC[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT96_22062015BTC[Rev.1, 2465/QD/BTC, 23/11/2015].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Các ưu đãi thuế TNDN dành cho dự án sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán