LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD

Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 1/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTstatus2 ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (2 trang)
Posted: 2/12/2022 10:03:57 AM | Latest updated: 5/12/2022 4:35:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5595
LuatVietnam

Quyết định đính chính, sửa đổi một số quy định sau đây của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTstatus2 :

- Thời gian gửi báo cáo định kỳ hằng năm về công tác bảo vệ môi trường nêu tại khoản 2 Điều 66: đính chính từ trước "ngày 5 tháng 1 năm tiếp theo" thành trước "ngày 15 tháng 1" đối với chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; từ trước "ngày 10 tháng 1 năm tiếp theo" thành trước "ngày 20 tháng 1" đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp.

- Sửa đổi một số mã trong Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường ban hành tại Mẫu số 01 Phụ lục III.

- Sửa Mẫu Quyết định về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ban hành tại Phụ lục X.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMTstatus2 ngày 10/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5595

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ môi trường

blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM