LuatVietnam

Lược đồ | Suất vốn đầu tư

Tổng số 47 bản ghi | Cập nhật đến: 25-Jul-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 19/5/2023 Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
(Quyết định số 510/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

Giá bộ phận kết cấu công trình công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được tính toán tại mặt bằng Quý IV năm 2022. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình quý IV/2022 là 24.378 đồng/USD.

Tập suất vốn đầu tư và giá xây dựng công bố tại Quyết định này bao gồm 04 phần:

- Phần 1. Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

- Phần 2. Suất vốn đầu tư xây dựng

- Phần 3. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

- Phần 4. Hệ số điều chỉnh vùng khi áp dụng suất vốn đầu tư và giá xây dựng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

blue-check 14/1/2020 Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2018 English attachment
(Quyết định số 44/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư ban hành tại Quyết định này là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến, làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư dự án và chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

Suất vốn đầu tư xây dựng được công bố riêng theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam và được tính toán tại mặt bằng Quí IV năm 2018.

Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình quý IV/2018 là 1 USD = 23.363 VNĐ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

blue-check 15/10/2015 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (2014)
(Quyết định số 1161/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được hiểu là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác Xem thêm

Suất vốn đầu tư là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định tổng mức đầu tư dự án, lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án và có thể được sử dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền

Suất vốn đầu tư công bố kèm theo Quyết định này được tính toán tại mặt bằng Quý IV năm 2014. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá 1 USD = 21.345 VND

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 22/3/2011 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (2010)
(Quyết định số 295/QĐ-BXD)

Tập suất vốn đầu tư này dùng để tham khảo và sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/10/2021 Thay mới phương pháp xác định suất vốn và dự toán xây dựng công trình
(Thông tư số 13/2021/TT-BXD)

Thông tư thay mới các phương pháp sau: Xem thêm

1. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng (Phụ lục I)

2. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng (Phụ lục II)

3. Phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán (Phụ lục III)

4. Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng (Phụ lục IV)

5. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Phụ lục V)

6. Phương pháp đo bóc khối lượng công trình (Phụ lục VI)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình quy định tại Thông tư này thay thế các phương pháp đã ban hành tại Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

blue-check 17/5/2021 Đính chính Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020
(Công văn số 1717/BXD-KTXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020 đã ban hành tại Quyết định số 65/QĐ-BXD được đính chính một số nội dung sau: Xem thêm

- Đính chính giá trị tại các cột Suất vốn đầu tư, Suất chi phí xây dựng, Suất chi phí thiết bị tại các Bảng 1 "Suất vốn đầu tư nhà ở", Bảng 6 "Suất vốn đầu tư bệnh viện tuyến trung ương", Bảng 12 "Suất vốn đầu tư công trình đa năng", Bảng 14 "Suất vốn đầu tư trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc".

- Bổ sung thêm đầy đủ số lượng các tầng hầm (từ 1 tầng - 5 tầng) cho tất cả các cấp công trình được công bố tại các Bảng 1, 12, 14.

Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm.

THAM KHẢO
blue-check 1/2/2018 Tăng suất vốn đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn English attachment
(Quyết định số 1354/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tính cho một đơn vị công suất xử lý (tấn/ngày) theo thiết kế của từng loại công nghệ xử lý, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy chuẩn về môi trường hiện hành. Xem thêm

Suất vốn này là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án và quản lý chi phí ở giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc đầu tư xây dựng, đưa cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào vận hành, khai thác sử dụng.

Suất vốn này được xác định theo mặt bằng giá nhiên liệu, năng lượng, vật tư, nhân công và chế độ chính sách tại thời điểm quý II/2017 và được điều chỉnh tăng so với suất vốn cũ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012.

blue-check 21/4/2015 Suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt English attachment
(Quyết định số 451/QĐ-BXD)

Quyết định này công bố suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt làm căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vận hành cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt Xem thêm

Suất vốn đầu tư và chi phí xử lý nước thải tại Quyết định này là mức chi phí cần thiết để xây dựng mới và vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt theo hai công nghệ bùn hoạt tính và công nghệ hồ sinh học.

Nếu áp dụng công nghệ hồ sinh học, mức vốn đầu tư và chi phí xử lý sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, đều tỷ lệ nghịch với công suất xử lý nước thải

Mức chi phí xử lý nước thải tại Quyết định này không sử dụng để xác định giá trị đặt hàng, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán chi phí xử lý nước thải sinh hoạt

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 25/7/2023 Suất vốn xây dựng có được sử dụng để tính toán giá đất?
(Công văn số 3267/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (cụ thể là Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 ) chỉ quy định việc sử dụng "suất vốn đầu tư xây dựng" để làm căn cứ xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không có quy định việc sử dụng "suất vốn xây dựng" để tính toán chi phí phát triển trong phương pháp thặng dư để xác định giá đất. Xem thêm

Trường hợp pháp luật về đất đai có quy định được sử dụng "suất vốn xây dựng" để xác định giá đất cụ thể thì căn cứ các hướng dẫn của pháp luật về đất đai để thực hiện.

Tuy nhiên, cần lưu ý, khi sử dụng "suất vốn xây dựng" thì phải căn cứ tiêu chuẩn thiết kế, kết cấu, giải pháp kỹ thuật, địa điểm, thời gian thực hiện dự án,... để thực hiện điều chỉnh, quy đổi suất vốn theo thuyết minh hướng dẫn sử dụng kèm theo Quyết định công bố suất vốn đó.

blue-check 28/6/2023 Không có hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư để tính tiền thuê đất cho dự án
(Công văn số 2736/BXD-KTXD)

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 thì suất vốn đầu tư xây dựng đã công bố được dùng làm cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng công trình; tuy nhiên không có hướng dẫn xác định suất vốn đầu tư làm cơ sở đối trừ khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất. Xem thêm

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

blue-check 28/6/2023 Về việc sử dụng suất vốn đầu tư để xác định giá đất
(Công văn số 2737/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng để xác định giá đất trên địa bàn Tp. HCM.

blue-check 22/6/2023 Các lưu ý khi sử dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình hạ tầng
(Công văn số 2656/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không có hướng dẫn phương pháp xác định chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở đối trừ khi tính tiền sử dụng đất. Xem thêm

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Trường hợp sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Bộ Xây dựng công bố để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì phải căn cứ tiêu chuẩn thiết kế, kết cấu, giải pháp kỹ thuật, địa điểm, thời gian thực hiện dự án... để thực hiện điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư theo thuyết minh hướng dẫn sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng cho dự án.

blue-check 18/5/2023 Về việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng để xác định tổng mức đầu tư dự án
(Công văn số 1961/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng được công bố tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 để xác định tổng mức đầu tư dự án tại thời điểm năm 2015.

blue-check 22/3/2023 Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
(Công văn số 1071/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Về phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 và Điều 3 Thông tư số 11/2021/TT-BXD .

blue-check 17/3/2023 Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
(Công văn số 987/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Trường hợp vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng thì phải căn cứ thuyết minh và hướng dẫn sử dụng, các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tương ứng để thực hiện.

blue-check 17/2/2023 Về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng đối với công trình bệnh viện
(Công văn số 538/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng đối với công trình bệnh viện.

blue-check 19/1/2023 Về việc áp dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư dự án
(Công văn số 229/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc áp dụng suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư dự án.

blue-check 14/11/2022 Về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(Công văn số 5143/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.

blue-check 16/2/2022 Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn
(Công văn số 441/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn năm 2021 công bố tại Bảng 13 Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2021 được tính toán cho công trình khách sạn theo các quy định trong TCVN 4391:2015 "Khách sạn - Xếp hạng", QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà, công trình và các quy định khác có liên quan. Xem thêm

Giá trị suất vốn đầu tư công bố tại Bảng 13 Quyết định số 65/QĐ-BXD nêu trên bao gồm các chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc,..) theo tiêu chuẩn của từng loại khách sạn, chi phí thiết bị và trang thiết bị cần thiết phục vụ khách.

Theo đó, khi áp dụng suất vốn đầu tư nêu trên, chủ đầu tư cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện xây dựng, khả năng huy động vốn, tiến độ thực hiện, thời điểm tính toán... để xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định.

blue-check 15/11/2021 Về việc xác định tiêu chí suất vốn đầu tư trên một diện tích đất
(Công văn số 7061/BKHĐT-ĐTNN)

Liên quan đến việc xác định tiêu chí suất vốn đầu tư trên một diện tích đất, Bộ KH&ĐT yêu cầu căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Đầu tư 2020 và điểm d khoản 3 Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để thực hiện.

blue-check 23/9/2020 Suất vốn đầu tư có được dùng làm căn cứ quyết toán nghĩa vụ tài chính?
(Công văn số 4640/BXD-KTXD)

Theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/1/2020, trong một số trường hợp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, chủ dự án được tạm sử dụng suất vốn đầu tư (do Bộ Xây dựng công bố) để xác định giá trị quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Tuy nhiên, khi dự án hoàn thành, việc quyết toán nghĩa vụ tài chính về đất đai phải thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Xem thêm

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng cơ quan này không có thẩm quyền hướng dẫn cơ chế quyết toán nghĩa vụ tài chính đối với dự án hoàn thành có sử dụng đất. Vấn đề này, Sở Xây dựng cần căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan, sau đó báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

blue-check 7/9/2020 Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng
(Công văn số 4345/BXD-KTXD)

Theo quy định hiện hành, tổng mức đầu tư xây dựng có thể được xác định theo một trong các phương pháp sau: xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở; xác định theo suất vốn đầu tư; xác định từ dữ liệu chi phí của các công trình tương tự; hoặc kết hợp các phương pháp này. Xem thêm

Đối với các dự án đặc thù, có thể tham khảo, vận dụng suất vốn đầu tư của dự án tương tự đã và đang xây dựng trên địa bàn hoặc địa phương khác để quy đổi cho phù hợp; hoặc căn cứ vào hồ sơ thiết kế được duyệt để tính toán suất vốn đầu tư.

Cần lưu ý, khi vận dụng suất vốn đầu tư của dự án tương tự cần căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, công suất, năng lực phục vụ, công năng sử dụng, điều kiện xây dựng, khả năng huy động vốn, tiến độ thực hiện, thời điểm xây dựng... để điều chỉnh, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với điều kiện của dự án, địa điểm xây dựng và thời điểm thực hiện dự án.

blue-check 20/3/2020 Về việc bổ sung suất vốn đầu tư đối với cơ sở xử lý chất thải công suất lớn
(Công văn số 1271/BXD-KTXD)

Văn bản ghi nhận kiến nghị về việc bổ sung suất vốn đầu tư đối với cơ sở xử lý chất thải rắn công suất lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ đốt hoặc khí hóa.

blue-check 9/9/2019 Giá bán căn hộ chung cư không căn cứ theo giá sàn xây dựng
(Công văn số 2140/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, "suất vốn đầu tư xây dựng" được công bố chỉ nhằm làm cơ sở để tính toán, xác định tổng mức đầu tư của dự án và xác định chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

Theo đó, đối với suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư mà Bộ Xây dựng đã công bố chỉ là cơ sở để xác định chi phí đầu tư xây dựng 1m2 sàn xây dựng căn hộ, không phải là giá bán căn hộ chung cư.

blue-check 5/2/2018 Áp dụng "suất vốn đầu tư" nào để tính tổng mức đầu tư dự án?
(Công văn số 249/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, "suất vốn đầu tư" là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

"Suất vốn đầu tư" được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với công nghệ thi công trung bình tiên tiến. Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố, cần căn cứ vào loại, cấp công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, khu vực đầu tư xây dựng, thời điểm lập tổng mức đầu tư, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

Hiện nay, việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo Nghị định 32/2015/NĐ-CPstatus1 , Thông tư 06/2016/TT-BXD và các văn bản liên quan. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án sẽ xác định dựa vào suất vốn đầu tư được công bố gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp.

blue-check 7/11/2017 Xác định suất vốn đầu tư xây dựng văn phòng cao tầng như thế nào?
(Công văn số 2643/BXD-KTXD)

Liên quan đến suất vốn đầu tư xây dựng văn phòng từ 15 tầng trở lên, Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu, tổng hợp. Xem thêm

Tạm thời, doanh nghiệp có thể vận dụng theo suất vốn đầu tư của các công trình tương tự đã và đang xây dựng trên địa bàn hoặc vận dụng có điều chỉnh suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố.

Tuy nhiên, khi vận dụng cần phải căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của công trình theo quy mô công suất, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn, tiến độ thực hiện, thời điểm xây dựng… để tính toán điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình cần xây dựng.

blue-check 28/5/2015 Về việc xác định suất vốn đầu tư cho công trình hỗn hợp trên 40 tầng
(Công văn số 1146/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, Suất vốn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm Quyết định số 634/QĐ- BXD ngày 09/6/2014 là chưa bao gồm suất vốn đầu tư cho các công trình hỗn hợp trên 40 tầng Xem thêm

Đối với những công trình này, chủ đầu tư có thể vận dụng theo Suất vốn đầu tư của các công trình tương tự đã và đang xây dựng tại Việt Nam hoặc vận dụng theo Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-BXD

Tuy nhiên, nếu vận dụng Suất vốn đầu tư của các công trình tương tự, cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của công trình (như tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn,…) để tính toán, bổ sung, quy đổi suất vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình cần xây dựng. Cụ thể:

- Đối với phần diện tích sàn xây dựng: có thể tham khảo suất vốn đầu tư của một số công trình hỗn hợp (văn phòng làm việc, nhà ở, trung tâm thương mại…) tại Công văn số 1489/BXD-KTXD ngày 31/8/2012

- Đối với phần hạ tầng ngoài nhà: có thể tham khảo, vận dụng suất vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BXD

blue-check 13/10/2010 Hướng dẫn xác định mức độ trượt giá khi tính suất vốn đầu tư
(Văn bản khác số 143/BXD-KTXD)

Suất vốn đầu tư XDCT do Bộ Xây dựng công bố được tính toán trên cơ sở mặt bằng giá cả bình quân trên cả nước. Vì vậy, khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư XDCT do Bộ Xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư XDCT cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng công trình, mặt bằng giá đầu tư (địa điểm và thời điểm đầu tư XDCT) cụ thể để có sự điều chỉnh, bổ sung, quy đổi lại các chỉ tiêu suất vốn đầu tư cho phù hợp Xem thêm

Ví dụ: Mức độ trượt giá của công trình nhà ở thời điểm tháng 9/2010 (quý 3/2010) so với thời điểm quý 4/2009 (so với năm gốc 2006) được xác định bằng cách: Lấy chỉ số giá quý 3/2010 chia cho chỉ số giá quý 4/2009

blue-check 29/9/2010 Về việc tính lại suất vốn đầu tư khi công trình xây dựng trụ sở và văn phòng làm việc phát sinh thêm tầng hầm
(Công văn số 1876/BXD-KTXD)

Văn bản hướng dẫn tính suất vốn đầu tư xây dựng công trình (XDCT) đối với trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc theo Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 trong trường hợp công trình phát sinh thêm tầng hầm

XEM THÊM
blue-check 1/10/2021 Về việc xác định suất vốn đầu tư xây dựng
(Công văn số 4096/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc xác định suất vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

blue-check 18/8/2021 Về việc điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng
(Công văn số 3281/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng theo mặt bằng giá, điều kiện đặc thù của địa phương.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 18/5/2023 Suất vốn đầu tư xây dựng không phải là căn cứ để tính tiền sử dụng đất
(Công văn số 1959/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không hướng dẫn phương pháp xác định suất vốn đầu tư để làm cơ sở đối trừ khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Xem thêm

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Khi vận dụng suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho dự án cụ thể phải căn cứ vào pháp luật áp dụng cho dự án và điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư theo thuyết minh hướng dẫn tại phần I Tập suất vốn đầu tư cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, đủ, tiết kiệm, hiệu quả.

blue-check 12/3/2021 Có thể điều chỉnh suất vốn xây dựng cho phù hợp với từng dự án
(Công văn số 815/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng kết cấu công trình công bố tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2021 là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng và xác định chi phí xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Xem thêm

Khi vận dụng Suất vốn này, cần căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, công suất, năng lực phục vụ, công năng sử dụng của công trình, dự án; yêu cầu điều kiện cụ thể của dự án, thời điểm, địa điểm thực hiện dự án... để điều chỉnh, bổ sung, quy đổi cho phù hợp.

blue-check 31/3/2020 "Suất vốn đầu tư" do Bộ Xây dựng công bố chỉ có giá trị tham khảo
(Công văn số 1467/BXD-KTXD)

Theo Bộ Xây dựng, "suất vốn đầu tư" công bố tại Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/1/2020 được áp dụng đối với các dự án đầu tư cần xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư kể từ ngày 14/1/2020 trở đi. Xem thêm

Về nguyên tắc, "suất vốn đầu tư" được công bố chỉ có giá trị tham khảo để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

blue-check 20/5/2010 Không áp dụng chỉ số giá xây dựng để quy đổi thành suất vốn đầu tư
(Công văn số 888/BXD-KTXD)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, suất vốn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở mặt bằng giá cả bình quân trên toàn quốc và các nhóm công trình đại diện có qui mô công suất cụ thể. Chỉ số giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở mặt bằng giá cả theo khu vực (9 khu vực) và theo loại công trình. Vì vậy, sự biến động của chỉ số giá xây dựng công trình và chỉ số suất vốn đầu tư xây dựng công trình không thể giống nhau. Xem thêm

Việc dùng chỉ số giá xây dựng công trình để tính toán quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng công trình (trong khi suất vốn đầu tư XDCT chưa công bố theo khu vực như hiện nay) là chưa áp dụng được. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cho một số khu vực (tương đương với các khu vực xây dựng chỉ số giá XDCT) để phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

blue-check 17/8/2010 Về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình
(Công văn số 103/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời về về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để tính Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

blue-check 26/5/2009 Về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)
(Công văn số 3717/SXD-QLKTXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại văn bản số 292/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng là tài liệu tham khảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 13/7/2022 Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
(Quyết định số 610/QĐ-BXD)

Quyết định công bố và hướng dẫn áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021. Xem thêm

Đây là suất vốn đầu tư được công bố bình quân cho cả nước, khi áp dụng cho từng vùng sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh theo quy định tại phần 4 Quyết định này.

Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được tính toán tại mặt bằng quý IV năm 2021.

Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá trung bình quý IV/2021 là 22.890 đồng/USD.

Suất vốn này đã bao gồm tất cả các chi phí: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng, một số chi phí khác và thuế GTGT

Chủ đầu tư được căn cứ vào suất vốn này để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 20/1/2021 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020
(Quyết định số 65/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020 được tính toán tại mặt bằng quý III năm 2020. Xem thêm

Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được quy đổi về VND theo tỷ giá 23.252 đồng/USD.

Suất vốn này được ban hành bình quân cho cả nước. Khi áp dụng vào công trình cụ thể, chủ đầu tư được sử dụng hệ số điều chỉnh cho từng vùng theo phần 4 Quyết định này.

Suất vốn này là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án và xác định chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

stop-check 12/10/2018 Suất vốn đầu tư và giá xây dựng công trình 2017
(Quyết định số 1291/QĐ-BXD)

"Suất vốn đầu tư xây dựng công trình" là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực thiết kế của công trình. Xem thêm

"Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình" bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

Trong đó, "Suất vốn đầu tư" công bố tại Quyết định này được tính toán tại mặt bằng quý IV/2017, nhằm phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

"Giá xây dựng công trình" công bố tại Quyết định này nhằm phục vụ cho việc xác định chi phí xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 30/6/2017 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (2016) English attachment
(Quyết định số 706/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2016 ban hành tại Quyết định này là cơ sở để chủ đầu tư tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm

"Suất vốn đầu tư xây dựng công trình" là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

Suất vốn đầu tư công bố theo Quyết định này được tính toán tại mặt bằng quý IV 2016. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình quý IV/2016 là 1 USD = 22.533 VNĐ.

Suất vốn nêu trên chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng, như: chi phí bồi thường về nhà đất, lãi vay trong thời gian đầu tư xây dựng, vốn lưu động ban đầu, ...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

stop-check 31/3/2010 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (2009)
(Quyết định số 411/QĐ-BXD)

Công bố Tập suất này nhằm mục đích để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật tổng hợp tính cho một đơn vị năng lực sản xuất hoặc phục vụ theo thiết kế của công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ trung bình tiên tiến. Suất vốn đầu tư được tính toán tại mặt bằng giá đầu tư xây dựng thời điểm quý IV/2009. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

stop-check 6/4/2012 Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn
(Quyết định số 322/QĐ-BXD)

Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng công nghệ, thiết bị được nghiên cứu, chế tạo ở trong nước, được xác định theo mặt bằng giá tại thời điểm quý I/2012 Xem thêm

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

stop-check 7/1/2013 Biểu giá mới về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình (TP. HCM) English attachment
(Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND)

Quyết định này ban hành Biểu giá chuẩn mới về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình tại TP. HCM, để sử dụng vào các mục đích sau: Xem thêm

1. Tính lệ phí trước bạ;

2. Bồi thường hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Định giá nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu Nhà nước khi bán, thanh lý;

4. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;

5. Phục vụ công tác xét xử, thi hành án.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008; Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008; và Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

stop-check 5/1/2009 Điều chĩnh suất vốn đầu tư XDCT
(Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND)

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND là KĐC = 1,30, áp dụng để tính lệ phí trước bạ; bồi thường hỗ trợ thiệt hại tài sản nhà, công trình, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất; định giá tài sản trong công tác bán, thanh lý nhà, xưởng thuộc sở hữu nhà nước; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phục vụ công tác xét xử, thi hành án. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2009.

stop-check 10/8/2008 Điều chĩnh suất vốn đầu tư XDCT
(Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND)

Quyết định này điều chỉnh đơn giá về suất vốn đầu tư của công trình là biệt thự lầu, nhà ở từ 4 tầng trở xuống, đồng thời bổ sung vào Biểu giá ban hành tại Quyết định 12/2008/QĐ-UBND đơn giá về suất vốn đầu tư của một số loại công trình sau: Hồ nước ngầm, bể tự hoại xây gạch dung tích >50m3 ; Tường rào xây gạch dày 10cm, 20cm; Rào lưới B40 có khung sắt, gỗ; Rào kẽm gai. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký

stop-check 1/3/2008 Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình (TP. HCM)
(Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND)

Biểu giá này được sử dụng vào các mục đích sau: Xem thêm

- Tính lệ phí trước bạ (đối với công trình xây dựng) ;

- Bồi thường về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất ; Định giá nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước khi bán, thanh lý ;

- Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ;

- Phục vụ công tác xét xử, thi hành án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2008 và thay thế Quyết định số 118/2004/QĐ-UBND.