LuatVietnam

Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?

Cập nhật 8/7/2022 | Đăng tải: LVN.5505

hoi Công ty TNHH Hanbo Enc Vina
Công ty chúng tôi xuất bán hàng cho khách hàng Samsung (Doanh nghiệp ưu tiên). Một số hàng bị lỗi đối tác Samsung tái xuất hàng lại cho Công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi mở tờ khai tái nhập hàng trả lại (A31). Trong trường hợp này, tờ khai hàng tái nhập phân luồng đỏ.
Vậy Công ty chúng tôi có được miễn kiểm hóa hàng thực tế không?

luat Bộ phận tư vấn:

Tại Điều 10 thông tư 81/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Người khai hải quan được đánh giá, phân loại theo một trong các mức độ tuân thủ pháp luật như sau:
1. Mức 1: Doanh nghiệp ưu tiên.
2. Mức 2: Tuân thủ cao.
3. Mức 3: Tuân thủ trung bình.
4. Mức 4: Tuân thủ thấp.
5. Mức 5: Không tuân thủ.
- Tại Khoản 6, điều 86 Thông tư 38/2015/BTC quy định: “6. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và đối tác mua bán hàng hóa cũng là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau… Cơ quan hải quan chỉ kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng hóa (không kiểm tra thực tế hàng hóa)….”
- Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Tại Dự thảo Thông tư đã gửi lấy ý kiến Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Dự thảo ngày 07/10/2021), khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC dự kiến sửa đổi như sau: “ Trường hợp người khai hải quan được đánh giá tuân thủ là doanh nghiệp ưu tiên (mức 1) và các đối tác mua bán, giao nhận hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp được đánh giá tuân thủ cao (mức 2) và đối tác mua bán hàng hóa cũng là doanh nghiệp được đánh giá tuân thủ cao (mức 2) theo quy định tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau… Cơ quan hải quan chỉ kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng hóa (không kiểm tra thực tế hàng hóa)….” 

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và áp dụng khi Thông tư có hiệu lực.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Quy định cần biết về thông báo cơ sở gia công, sản xuất
otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan