LuatVietnam

Tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch mới được miễn phí môn bài

Cập nhật 3/9/2022 | Đăng tải: LVN.5530

hoi Ngô Văn
Doanh nghiệp của tôi tạm ngừng kinh doanh từ ngày 9/10/2020 đến ngày 8/10/2021, sau đó doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận vào ngày 7/10/2021, thời gian tạm ngưng là từ ngày 9/10/2021 đến 8/10/2022.
Ngày 22/4/2022, doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục giải thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đã nhận được thông báo về việc "người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" ngày 27/4/2022 từ cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9/7/2020 của Bộ Tài chính thì, "…Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 1/1 đến ngày 31/12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/1 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm".
Trường hợp doanh nghiệp trong cả năm 2021 không có hoạt động kinh doanh và năm 2022 đã thực hiện thủ tục giải thể trước thời điểm hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh thì có phải nộp lệ phí môn bài trọn năm 2021 và 2022 không?

luat Bộ Tài chính:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài như sau:

"Điều1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

 2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/1 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9/7/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài như sau:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

 4. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"…Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 1/1 đến ngày 31/12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/1 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm".

Căn cứ các quy định trên, đối với việc xác định mức thu lệ phí môn bài trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề nghị ông nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9/7/2020 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc về chính sách thuế đề nghị ông cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế Môn bài

otvet Kho chỉ để chứa hàng được miễn nộp thuế môn bài
otvet Tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch mới được miễn phí môn bài
otvet Thủ tục đăng ký thuế và khai nộp phí môn bài cho địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
otvet Thành lập công ty nhưng chưa kinh doanh, có phải nộp phí môn bài?
otvet Thuê thêm văn phòng trong cùng tòa nhà có phải nộp thuế môn bài?
otvet Thành lập công ty mới sau 25/2/2020 được miễn phí môn bài năm đầu tiên
otvet Miễn phí môn bài năm đầu thành lập, chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
otvet Doanh nghiệp nhỏ chỉ được miễn phí môn bài khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh
otvet Tạm ngừng kinh doanh có được miễn nộp phí môn bài?
otvet Chờ làm thủ tục giải thể có phải nộp phí môn bài?
otvet Ngừng kinh doanh không trọn năm vẫn phải nộp đủ phí môn bài
otvet Có nhiều nhà cho thuê phải nộp phí môn bài theo từng căn
otvet Thành lập nhưng chưa hoạt động có phải nộp phí môn bài?
otvet Công ty mới thành lập phải nộp phí môn bài trong tháng bắt đầu hoạt động
otvet Tạm ngừng kinh doanh trọn năm được miễn phí môn bài
otvet Nhà xưởng ngoài tỉnh phải tự khai nộp phí môn bài
otvet Tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch sẽ được miễn phí môn bài
otvet Phí môn bài phải kê khai ngay trong tháng thành lập hay trong vòng 30 ngày?
otvet Cá nhân cho thuê tài sản phải nộp thuế môn bài
otvet GCN doanh nghiệp cấp vào những ngày cuối năm có được miễn thuế môn bài?