LuatVietnam

Lược đồ | Tần số vô tuyến điện

Tổng số 40 bản ghi | Cập nhật đến: 23-Aug-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/7/2010 Luật Tần số vô tuyến điện 2009 English attachment
(Luật số 42/2009/QH12status2 )

Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, thay thế Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10.

blue-check 6/6/2022 [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
(Dự thảo số DT-42/2009/QH12)

Theo Dự thảo này, Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12status2 sẽ được sửa đổi, bổ sung một số quy định sau: Xem thêm

- Điều kiện sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện;

- Các trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch;

- Thời hạn hiệu lực của giấy phép sử dụng băng tần;

- Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Điều kiện cấp giấy phép sử dụng băng tần;

- Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng băng tần;

....

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 1/7/2023 Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi năm 2022) English attachment
(Luật số 09/2022/QH15)

Luật này sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng của Luật Tần số vô tuyến điện 2009, bao gồm: Xem thêm

- Bổ sung Điều 11a để quy định về các trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài quy hoạch (như: sử dụng cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới...).

- Bổ sung khoản 3a Điều 16 quy định việc Bộ TT&TT giữ quyền quyết định về thời hạn của giấy phép sử dụng băng tần được cấp thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại.

- Sửa đổi Điều 18 về áp dụng các phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua đấu giá, thi tuyển hoặc cấp trực tiếp.

- Bổ sung Điều 18a về điều kiện tham gia đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

- Sửa đổi Điều 20 về điều kiện cấp giấy phép sử dụng băng tần.

- Bổ sung Điều 20a về điều kiện, thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.

- Sửa đổi Điều 22 về nguyên tắc gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

- Sửa đổi Điều 24 về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Ngoài ra, Luật này còn bổ sung hoạt động “Đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên” vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 .

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 18/8/2023 Quy định khung về cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện
(Nghị định số 63/2023/NĐ-CP)

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi năm 2022), bao gồm: Xem thêm

- Cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện;

- Sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên; công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài;

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 88/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 01/10/2021.

Các hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đã nộp trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đang trong thời gian xử lý thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định đang áp dụng.

Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được cấp trước ngày 1/7/2024 được gia hạn, cấp đổi tại các tổ chức được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Tổ chức đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất mà hết hạn sử dụng trước ngày 6/9/2023 phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời hạn còn lại của giấy phép tính từ ngày 1/7/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/10/2021 Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
(Quyết định số 807/QĐ-BTTTT)

Các thủ tục được hướng dẫn tại Quyết định này gồm có: Xem thêm

1. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

2. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

3. Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần

4. Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 88/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 01/10/2021 có hiệu lực (ngày 01/10/2021)

red-check 1/10/2021 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kể từ 1/10/2021 English attachment
(Thông tư số 04/2021/TT-BTTTTstatus2 )

Thông tư thay mới các thủ tục cấp phép, gia hạn sử dụng tần số vô tuyến điện và điều kiện, thủ tục cho thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện. Xem thêm

Theo quy định mới, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ sẽ do Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực cấp, gia hạn (khoản 2 Điều 3).

Thời hạn hiệu lực của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu là không quá 10 năm. Riêng giấy phép sử dụng băng tần là không quá 15 năm; giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh là không quá 20 năm (khoản 2 Điều 4).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTTstatus1 ngày 23/3/2015.

Các giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên giấy phép.

Bãi bỏ Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 7 Điều 21 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 4/4/2008.

blue-check 1/3/2015 Định mức kinh tế-kỹ thuật bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện
(Thông tư số 29/2014/TT-BTTTT)

Định mức này thể hiện mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công (gọi tắt là máy thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bảo trì thiết bị tần số vô tuyến điện từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015.

blue-check 1/12/2012 Điều kiện tuyển chọn và giao quyền sử dụng tần số vô tuyến điện English attachment
(Thông tư số 12/2012/TT-BTTTT)

Thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là việc lựa chọn các doanh nghiệp được quyền sử dụng khối băng tần, kênh tần số thông qua việc đánh giá Hồ sơ thi tuyển của doanh nghiệp theo các điều kiện quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển. Xem thêm

Đối tượng được tham gia thi tuyển là các doanh nghiệp có đủ điều kiện được xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Các doanh nghiệp tham gia thi tuyển nộp Hồ sơ thi tuyển về Hội đồng thi tuyển theo thông báo mời thi tuyển. Hồ sơ thi tuyển được lập thành 06 bộ, gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao và 01 bộ mềm trong đĩa CD ROM được đóng gói, niêm phong theo quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2012.

blue-check 5/9/2022 [Hợp nhất] - Mức thu phí cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện từ 2017
(Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 11/2022/TT-BTCstatus2 ngày 21/2/2022 vào Thông tư số 265/2016/TT-BTCstatus2 ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

THAM KHẢO
blue-check 23/8/2023 Module truyền nhận tín hiệu vô tuyến không dây được áp vào mã số 8517.62.59
(Thông báo số 4402/TB-TCHQ)

Theo thông báo này, mặt hàng Module truyền nhận tín hiệu vô tuyến không dây, được dùng để kết nối các thiết bị với nhau trong một hệ thống, thực hiện truyền và nhận thông tin giám sát điều khiển trạng thái hoạt động của thiết bị cần quản lý (ví dụ: đèn đường và đèn an ninh có thể được bật và tắt bằng công nghệ LPWA (mạng không dây dải rộng, công suất thấp))... phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.17 "Bộ điện thoại, kể cả điện thoại thông minh và điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28", phân nhóm "- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng)", phân nhóm 8517.62 "- - Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến", phân nhóm "- - - Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu", mã số 8517.62.59 "- - - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam. Xem thêm

Thông báo có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 27/12/2022 [Hợp nhất] - Luật Tần số vô tuyến điện 2009 English attachment
(Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 vào Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12status2 ngày 23/11/2009.

XEM THÊM
blue-check 15/2/2022 Điều chỉnh Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
(Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022 và thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/01/2017.

blue-check 25/11/2021 Sẽ ban hành Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi trong năm 2022
(Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15)

Theo Nghị quyết này, Dự án Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi sẽ được bổ sung vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2022 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Xem thêm

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

blue-check 15/11/2017 Cơ chế tài chính mới đối với Cục Tần số vô tuyến điện
(Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017; thay thế Quyết định số 88/2008/QĐ-TTgstatus1 ngày 04/07/2008.

blue-check 10/2/2017 Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ cố định băng tần 57-66 GHz
(Thông tư số 34/2016/TT-BTTTT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017. Bãi bỏ các quy định phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định băng tần 57-59 GHz quy định tại Quyết định số 860/2002/QĐ-TCBĐ ngày 17/10/2002.

blue-check 25/3/2016 Quy chế kiểm tra tần số vô tuyến điện
(Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT)

Thông tư này quy định nguyên tắc, hình thức kiểm tra tần số vô tuyến điện, thành lập đoàn kiểm tra tần số vô tuyến điện; xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra tần số vô tuyến điện; ban hành quyết định kiểm tra; thủ tục kiểm tra, nội dung kiểm tra và kết thúc kiểm tra tần số vô tuyến điện; trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra tần số vô tuyến điện, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2016.

blue-check 3/6/2014 Phê duyệt 03 băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện English attachment
(Quyết định số 835/QĐ-TTg)

Quyết định này phê duyệt các băng tần sau đây được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, gồm: băng tần 2300 - 2400 MHz, băng tần 2500 - 2570 MHz và băng tần 2620 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/5/2012 Hướng dẫn cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện English attachment
(Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT)

Thông tư này hướng dẫn việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không mà phải thực hiện việc phối hợp, đăng ký tần số vô tuyến điện với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.05.2012.

blue-check 6/5/2022 [Hợp nhất] - Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
(Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTTTT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 02/2017/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/01/2017 và Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 vào Quyết định số 71/2013/QĐ-TTgstatus2 ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

blue-check 17/4/2017 [Hợp nhất] - Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
(Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTTTT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 02/2017/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/01/2017 vào Quyết định số 71/2013/QĐ-TTgstatus2 ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

red-check 1/1/2017 Mức thu phí cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện từ 2017
(Thông tư số 265/2016/TT-BTCstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Thay thế Thông tư số 112/2013/TT-BTCstatus1 ngày 15/8/2013 và Thông tư số 87/2015/TT-BTCstatus1 ngày 08/6/2015.

red-check 15/1/2014 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia English attachment
(Quyết định số 71/2013/QĐ-TTgstatus2 )

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam. Xem thêm

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia quy định việc phân chia phổ tần số vô tuyến điện thành: các băng tần dành cho các nghiệp vụ vô tuyến điện và quy định mục đích, điều kiện để sử dụng đối với từng băng tần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014 và thay thế Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 5/3/2017 Sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
(Quyết định số 02/2017/QĐ-TTgstatus1 )

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2017.

stop-check 23/7/2015 Năm 2015 và 2016, Cục Tần số tiếp tục được giữ lại 60% phí sử dụng tần số vô tuyến điện
(Thông tư số 87/2015/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này sửa đổi khoản 3 Điều 4 Thông tư số 112/2013/TT-BTCstatus1 nhằm gia hạn hiệu lực của quy định về tỷ lệ % số tiền thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện mà Cục Tần số vô tuyến điện được phép giữ lại. Xem thêm

Theo đó, năm 2015 và 2016, Cục Tần số vô tuyến điện vẫn tiếp tục được giữ lại 60% số tiền phí thu được để trang trải cho việc quản lý và thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2015 và áp dụng cho năm tài chính 2015, 2016.

stop-check 8/5/2015 Thủ tục mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện English attachment
(Thông tư số 05/2015/TT-BTTTTstatus1 )

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Xem thêm

Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và các trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện;

b) Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không;

c) Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài vệ tinh trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2015 và thay thế Thông tư số 24/2010/TT-BTTTTstatus1 ngày 28/10/2010.

stop-check 15/1/2014 Mức phạt mới trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện English attachment
(Nghị định số 174/2013/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014. Xem thêm

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Nghị định, hành vi vi phạm quy định tại các Nghị định sau hết hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số 63/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

b) Các Điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 và 71 Nghị định số 26/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

c) Các khoản 19, 20 và 21 Điều 1 Nghị định số 106/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 15/02/2007;

d) Nghị định số 58/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 08/7/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính;

đ) Nghị định số 83/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông;

e) Các điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 và 43 Nghị định số 90/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác;

g) Các Khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Điều 1 Nghị định số 77/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CPstatus1 ngày 13/8/2008;

h) Nghị định số 28/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

i) Nghị định số 51/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 27/6/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

stop-check 1/10/2013 Mức thu mới về lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện
(Thông tư số 112/2013/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013. Bãi bỏ Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện; Quyết định số 66/2006/QĐ-BTC ngày 20/11/2006 và Quyết định số 61/2007/QĐ-BTCstatus1 ngày 12/7/2007 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Read more

Đối với phần lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện mà Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi Thông báo về phí, lệ phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không truy thu, truy hoàn phần chênh lệch lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo Biểu mức thu quy định tại Thông tư này.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTCstatus1 ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTCstatus1 ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTCstatus1 ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 153/2012/TT-BTCstatus1 ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành, sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

stop-check 1/5/2012 Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện English attachment
(Quyết định số 16/2012/QĐ-TTgstatus1 )

Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là đấu giá) là việc xác định các doanh nghiệp được quyền sử dụng băng tần, kênh tần số thông qua việc đánh giá các yêu cầu tối thiểu và mức trả giá cao nhất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và có mức trả giá cao nhất là doanh nghiệp trúng đấu giá Read more

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.05.2012.

stop-check 15/12/2010 Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện English attachment
(Thông tư số 24/2010/TT-BTTTTstatus1 )

Thông tư đính kèm các Biểu mẫu liên quan đến việc lập hồ sơ xin Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2010. Bãi bỏ Thông tư số 02/2008/TT-BTTTTstatus1 ngày 4 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần.

stop-check 1/7/2010 Dự thảo Luật tần số vô tuyến điện
(Dự thảo số xx/2009/QH-12status1 )

Luật này sẽ quy định các hoạt động về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý tương thích điện từ. Sóng vô tuyến điện được hiểu là sóng điện từ có tần số thấp 3000 GHz (gigahéc) lan truyền tự do trong không gian, không có dẫn sóng nhân tạo. Nếu được ban hành, Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2010, thay thế cho các quy định hiện hành tại Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10.

stop-check 16/8/2007 Sửa đổi mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện
(Quyết định số 61/2007/QĐ-BTCstatus1 )
stop-check 22/12/2004 Quy định mức phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện English attachment
(Thông tư số 04/2004/TT-BBCVTstatus1 )
stop-check 1/8/2004 Quy định mức phạt hành chính về bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện
(Nghị định số 142/2004/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 6/2/2004 Về tần số vô tuyến điện English attachment
(Nghị định số 24/2004/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 4/7/2008 Cơ cấu tổ chức của Cục tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin Truyền thông
(Quyết định số 88/2008/QĐ-TTgstatus1 )

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này

stop-check 15/12/2005 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
(Quyết định số 336/2005/QĐ-TTgstatus1 )

...

stop-check 6/7/2001 Lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện English attachment
(Quyết định số 69/2001/QĐ-BTCstatus1 )
stop-check 12/12/2000 Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam
(Quyết định số 1197/2000/QĐ-TCBĐstatus1 )
stop-check 1/10/1999 Về phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam English attachment
(Thông tư số 04/1999/TT-TCBĐstatus1 )
stop-check 16/4/1998 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam English attachment
(Quyết định số 85/1998/QĐ-TTgstatus1 )