LuatVietnam

Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?

Cập nhật 17/10/2022 | Đăng tải: LVN.5565

hoi Minh Đức (Nam Định)
Đơn vị của tôi đang triển khai một dự án xây dựng trường học có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, trong đó có hạng mục trạm biến áp. Công suất trạm biến áp theo dự án được duyệt là 110 KVA (có giá trị khoảng 700 triệu đồng).
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở, tư vấn tính toán phải điều chỉnh công suất lên 320 KVA, các hạng mục công trình chính của dự án không thay đổi, tổng mức đầu tư không thay đổi (hạng mục trạm biến áp tăng khoảng 200 triệu đồng). Có đơn vị yêu cầu phải điều chỉnh dự án do thay đổi quy mô.
Trong trường hợp này đơn vị tôi có phải điều chỉnh dự án không?

luat Bộ Xây dựng:

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh tăng công suất máy biến áp dẫn tới tăng giá trị đầu tư của hạng mục máy biến áp nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án như ông Đức nêu trên được xác định là không làm thay đổi quy mô đầu tư dự án và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cần báo cáo người quyết định đầu tư về thay đổi nêu trên để được chấp thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?
otvet Tính chi phí chuẩn bị dự án như thế nào?
otvet Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?
otvet Chủ đầu tư có được tự phê duyệt dự toán bổ sung?
otvet Có bắt buộc bổ nhiệm giám đốc quản lý cho từng dự án?
otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Dự án sử dụng vốn sự nghiệp được quản lý khoản thu theo quy định nào?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?
otvet Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành