LuatVietnam

Tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

Cập nhật 31/7/2023 | Đăng tải: LVN.5762

hoi Đào Thị Xuân (Hà Nội)
Đến tháng 6/2023, tôi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Vậy, khi đi KCB thì tôi sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào?

luat Tạp chí Bảo hiểm xã hội:

Điểm đ, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi đồng thời đạt đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB của những lần đi KCB đúng tuyến
trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;

- Đi KCB đúng tuyến.

Xem thêm