LuatVietnam

Thân nhân của thành viên Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng không được vay tín chấp

Cập nhật 24/7/2023 | Đăng tải: LVN.5758

hoi Lê Văn Đức (Quảng Bình)
Quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng là người có liên quan như vợ/chồng của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của chính quỹ tín dụng nhân dân.
Theo tôi tham khảo Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017) và Điều 8 Thông tư 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định:
"Điều 127. Hạn chế cấp tín dụng
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng sau đây:
a) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chủ tịch và thành viên khác của hội đồng quản trị, trưởng ban và thành viên khác của ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc và các chức danh tương đương của quỹ tín dụng nhân dân;
c) Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập;
d) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Luật này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;
đ) Người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng;
e) Các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát.
2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…".
"Điều 8. Giới hạn cho vay
1. Quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi (ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt cho vay, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ nợ và các biện pháp xử lý thu hồi nợ so với quy định của pháp luật và các quy định tại quy định nội bộ về hoạt động cho vay, quản lý tiền vay) cho những đối tượng sau đây:
a) Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của quỹ tín dụng nhân dân;
b) Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán và thanh tra viên đang thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân;
c) Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;
d) Người thẩm định, xét duyệt cho vay của quỹ tín dụng nhân dân".
Quỹ tín dụng nhân dân có được cho vay mà không có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi (ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt cho vay, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ nợ và các biện pháp xử lý thu hồi nợ so với quy định của pháp luật và các quy định tại quy định nội bộ về hoạt động cho vay, quản lý tiền vay) cho những đối tượng là người có liên quan của những đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 32/2015/TT-NHNN hay không?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi (ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt cho vay, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ nợ và các biện pháp xử lý thu hồi nợ so với quy định của pháp luật và các quy định tại quy định nội bộ về hoạt động cho vay, quản lý tiền vay) cho những đối tượng là người có liên quan của những đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 32/2015/TT-NHNN (như vợ/chồng của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của chính quỹ tín dụng nhân dân). 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm