LuatVietnam

Thành lập mới từ dự án công nghệ cao có được xem là doanh nghiệp công nghệ cao?

Cập nhật 11/4/2023 | Đăng tải: LVN.5677

hoi Trần Hữu Hùng
Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao khác nhau như nào?
Tôi cũng muốn được biết, dự án đầu tư mới, vốn đầu tư nước ngoài (chưa triển khai), đạt tiêu chí dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao thì cần đề nghị cấp giấy chứng nhận nào trong 2 loại trên hay cả 2? Thời điểm phù hợp cho dự án đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là khi nào?

luat Bộ Khoa học và Công nghệ:

Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, tại Điều 17 của Luật Công nghệ cao quy định như sau:

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế nhập khẩu; khi có đủ điều kiện quy định tại khỏan 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao.

- Tiêu chí đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được quy định tại Điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, tiêu chí đối với doanh nghiệp công nghệ cao được quy định tại Điều 3 Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đầu tư mới chưa triển khai có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Thời điểm phù hợp cho dự án đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản sản phẩm công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là khi doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định đối với loại hình Giấy chứng nhận mà doanh nghiệp đề nghị cấp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Giấy chứng nhận đầu tư ghi sai tiến độ dự án có thể làm thủ tục hiệu đính
otvet Thành lập mới từ dự án công nghệ cao có được xem là doanh nghiệp công nghệ cao?
otvet Xây thêm nhà xưởng phải làm thủ tục điều chỉnh dự án
otvet Có được thực hiện dự án nhà máy trong vùng nguyên liệu?
otvet Đất nông nghiệp có được góp vốn vào dự án nhà ở?
otvet Nhận chuyển nhượng đất thuê có được kế thừa ưu đãi miễn giảm tiền thuê?
otvet Cơ quan nào phê duyệt dự án nhà ở thuộc diện không đấu giá quyền sử dụng đất?
otvet Thay đổi công nghệ xử lý nước thải của dự án phải đánh giá lại tác động môi trường
otvet Thủ tục điều chỉnh dự án khi phát sinh tăng tổng mức đầu tư
otvet Tăng tổng mức đầu tư dự án, lập báo cáo điều chỉnh như thế nào?
otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?