LuatVietnam

Thành phố Phú Quốc có thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư?

Cập nhật 18/8/2023 | Đăng tải: LVN.5767

hoi Nguyễn Sơn (TPHCM)
Theo tôi tham khảo, Phụ Lục IV danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021), tỉnh Kiên Giang có địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên.
Vậy Phú Quốc là đảo nhưng đơn vị hành chính là thành phố thì có thuộc trường hợp nêu trên hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Theo đó, đối với tỉnh Kiên Giang, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm "toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên".

Do vậy, thành phố Phú Quốc là đảo, hải đảo thuộc tỉnh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm